Algemene Voorwaarden

Versie 2.0

De bepalingen en voorwaarden, inclusief de omschrijvingen, zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden, zullen toegepast worden op de Diensten die we aanleveren overeenkomstig de Overeenkomsten. Daarbij zullen de diensten gedefinieerd worden door hun respectievelijke service specificaties zoals vermeld op de Bestelbon.

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders overeengekomen in één of meer Overeenkomsten en overeenkomstig de wetgeving van het land dat de Overeenkomst(en) bepaalt.

Clausule 1 - Omschrijvingen

1.1. De gebruikte termen in deze Bepalingen en Voorwaarden zullen als volgt gedefinieerd worden:

1.2. Verwijzingen naar Clausules in de Overeenkomst verwijzen naar clausules van deze Algemene Voorwaarden.

1.3. De titels van de Clausules in de Overeenkomst zijn louter ter informatie en beïnvloeden in geen geval de betekenis of interpretatie van deze Overeenkomst.

1.4. Verwijzingen naar wetten of wettelijke bepalingen omvatten een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling zoals van tijd tot tijd geamendeerd, uitgebreid of aangenomen.

1.5 Woorden die verwijzen naar het enkelvoud omvatten het meervoud en vice versa, woorden die verwijzen naar een geslacht omvatten alle andere geslachten, woorden die naar personen verwijzen omvatten rechtspersonen, vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en personenvennootschappen en vice versa.

Clausule 2 - Taksen, Betalingsvoorwaarden, Prijsveranderingen

2.1. De Klant betaalt ons de kosten voor de Diensten zoals gespecificeerd op de Bestelbon. De verschuldigde terugkerende kosten zullen voorafgaand aan elke periode gefactureerd worden. De facturatieperiode staat vermeld op de Bestelbon. De setup, installatie en eenmalige kosten zullen vooraf gefactureerd worden.

2.2. Onze diensten moeten vooraf betaald worden aan het begin van elke periode, tenzij anders overeengekomen. De klant ontvangt een factuur nadat de betaling is ontvangen. Voor klanten die beschikken over een PAI account (payment after receiving invoice), zullen de diensten automatisch geactiveerd of verlengd worden en betalingen van facturen of verlengingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst, tenzij anders vermeld op de factuur. Accounts zullen gedesactiveerd en verwijderd worden als de betaling niet ontvangen is binnen 60 dagen na de verzending van de factuur of de kennisgeving van de verlenging (per gewone of elektronische post).

2.3. We eigenen ons het recht toe om elk jaar de prijzen aan te passen. Elke bijkomende prijswijziging zal slechts van kracht worden als de Klant schriftelijk geen bezwaar maakt tegen een dergelijke prijsverandering binnen een maand na kennisgeving van de stijging. In deze eventualiteit zal de relevante Overeenkomst beëindigd worden vanaf de vervaldatum van de Initiële Looptijd van de Overeenkomst of elke daaropvolgende periode zoals overeengekomen zonder dat dit een sanctie of extra kosten meebrengt voor de Klant. In de periode tussen de kennisgeving en de datum van beëindiging van de relevante Overeenkomst zullen de Diensten aangeleverd worden onder dezelfde bepalingen en voorwaarden zoals initieel overeengekomen. Indien de Klant de Dienst(en) verder blijft gebruiken na de Initiële Looptijd van de Overeenkomst, of gedurende elke daaropvolgende periode zoals overeengekomen, dan zal dergelijke voortzetting beschouwd worden als een aanvaarding van de prijsverhoging, vanaf de begindatum zoals verder beschreven in de kennisgeving van de prijsverhoging.

2.4. Indien de Klant er niet in slaagt een bedrag te betalen conform aan, of voortvloeiende uit, de Overeenkomst op de Vervaldatum, dan zal hij in gebreke gesteld worden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. In dat geval zullen alle door de Klant verschuldigde bedragen conform aan de relevante Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar worden en ongeacht alle andere rechten van onze kant inzake het recht dat van toepassing is, zullen wij gerechtigd zijn om (1) een dagelijkse interest te innen op alle verschuldigde en onbetaalde bedragen van 10% per jaar en (2) schadevergoeding te eisen voor alle kosten die betrekking hebben op de terugvordering (hierbij inbegrepen alle juridische kosten en uitgaven en BTW), gelijk aan 10% van het bedrag van de onbetaalde factuur, met een minimum bedrag van 100 euro.

Clausule 3 - Financiële Voorwaarden

3.1. De Klant ziet af van enig recht op vergoeding of opschorting van zijn betalingsverplichtingen om welke reden dan ook.

3.2. Alle door de Klant verschuldigde bedragen voortvloeiend uit of met betrekking tot de Overeenkomst zullen verhoogd worden met de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

3.3. Alle kosten, tarieven, uitgaven, taksen en zegelrechten geheven voor de uitvoering en/of implementatie van deze Overeenkomst zullen gedragen worden door de Klant.

Clausule 4 - Onderhoud en Ondersteuning

4.1. Van tijd tot tijd zullen we onderhoudswerken uitvoeren aan haar installaties en uitrustingen, waaronder aanpassingen noodzakelijk geworden door de technologische ontwikkelingen.

4.2. Als er zich een afwijking van de Dienst(en) - zoals normaal aangeleverd - zou voordoen (hierna naar verwezen als een “Voorval”) zal de Klant ons onmiddellijk inlichten.

4.3. Indien door ons wordt vastgesteld dat een Voorval veroorzaakt is door de Klant of door een defect in om het even welke uitrusting in het beheer van of gebruikt door of in naam van de Klant, dan zullen wij de Klant hiervan kennis geven en hem informeren, indien mogelijk, over de mogelijke oorzaak van het Voorval. Onmiddellijk na ontvangst van dergelijke informatie zal de Klant op eigen kosten alle mogelijke redelijke maatregelen nemen om het defect dat het Voorval veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken te corrigeren.

4.4. Indien door ons wordt vastgesteld dat een Voorval veroorzaakt is door een andere klant of door een defect in om het even welke uitrusting in het beheer van of gebruikt door of in naam van andere klanten, dan zullen we dergelijke andere klanten hiervan kennis geven en hen verzoeken op eigen kosten passende maatregelen nemen. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden gesteld ten opzichte van een Klant voor een dergelijk Voorval veroorzaakt door dergelijke andere klanten

4.5. Indien Clausule 4.3 of 4.4 van toepassing is, kunnen we de toegang van de relevante Klant tot de Diensten opschorten totdat de fout of het defect dat het Voorval veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken op een adequate manier is gecorrigeerd volgens onze mening. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een dergelijke opschorting.

4.6. De Klant zal ons altijd inlichten over geplande onderhoudswerken die de door ons aangeleverde Diensten zouden kunnen onbruikbaar maken, onderbreken of op een andere manier zouden kunnen interfereren met deze Diensten. De Klant zal ons inlichten over de start- en eindtijd van de onderhoudswerken. Tijdens de onderhouds-werken door de Klant is geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de Diensten of het Service Level Agreement van toepassing.

4.7. De Klant zal ons alle relevante informatie aanleveren noodzakelijk om de Diensten aan te leveren.

4.8. De Klant moet beschikken over een actief e-mail adres. Wij en de Klant zullen dit e-mail adres gebruiken voor alle officiële communicatie tussen hen, en de Klant moet dit adres up-to-date houden. Indien het e-mail adres niet up-to-date wordt gehouden, pleegt de Klant inbreuk op deze algemene voorwaarden en kunnen we de registratie beëindigen zoals voorzien in Clausule 14 hieronder beschreven.

Clausule 5 - Intellectuele Eigendomsrechten

5.1. Niets in deze Algemene Voorwaarden verleent of draagt enig eigendomsrecht over tussen partijen. Tenzij expliciet vermeld in een Overeenkomst, wordt geen enkele licentie of enig andere autorisatie op software verleend. Elke partij erkent het eigendomsrecht van de andere partij inzake auteursrechten, handelsmerken en/of servicemerken van de andere partij en stemt in met het feit dat het gebruik van de auteursrechten, handelsmerken en/of servicemerken van de andere partij in het belang zal zijn van de andere partij. Elke partij erkent dat het gebruik van de auteursrechten, handelsmerken en/of servicemerken van de andere partij geen enkel recht, eigendomsrecht of belang doet ontstaan in deze auteursrechten, handelsmerken en/of service merken andere dan deze uitdrukkelijk verleend in deze Overeenkomst. Elke partij stemt ermee in geen activiteiten te ondernemen die de auteursrechten, handelsmerken en/of servicemerken van de andere partij betwisten of schaden.

5.2. De Klant erkent dat de door ons verleende Diensten een zekere know-how inhouden, eigen aan onze activiteiten, en vertrouwelijke informatie bevatten. Deze informatie en know-how blijven onze eigendom en worden geacht Vertrouwelijke Informatie te zijn.

5.3. Voor zover we een licentie zou vragen voor enige intellectuele eigendomsrechten die het eigendom zijn van of gebruikt worden door de Klant om de Diensten te kunnen aanleveren, dan zal deze licentie hierbij verleend worden voor de duur van de relevante Overeenkomst met als enig doel om deze Diensten te kunnen aanleveren aan de Klant. De Klant waarborgt ons dat de verleende licentie conform deze clausule rechtsgeldig is verleend.

Clausule 6 - Verantwoordelijkheid

6.1. Onze verantwoordelijkheid inzake schade zal hoe dan ook beperkt zijn tot een totaal bedrag van één maandelijkse kost per gebeurtenis of geheel van gerelateerde gebeurtenissen, met een maximum aantal van 12 maandelijkse kosten voor alle gebeurtenissen die zich voordoen in een jaar, tenzij dergelijke schade voortvloeit uit opzettelijk handelen of grove nalatigheid.

6.2. We zijn niet aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte, punitieve schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schade al dan niet als gevolg van een handeling, schending, verzuim, verstek of nalatigheid van ons bedrijf, onze werknemers en contractanten en subcontractanten, dat omvat, zonder beperking, verlies van bedrijfsactiviteiten, omzet of winsten, verlies van gebruik of data, verlies van spaargelden of geanticipeerde spaargelden, verlies van investeringen, verlies van goodwill, verlies van reputatie of kapitaalkosten of verlies van extra administratiekosten al dan niet voorzienbaar, voortkomend uit of met betrekking tot de relevante Overeenkomst, hetzij door een daad gebaseerd op contract, statuut, rechtvaardigheid, of door een onrechtmatige daad inclusief nalatigheid of enig andere rechtsleer.

Clausule 7 - Overmacht

7.1. Geen enkele partij zal verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de onderbreking of vertraging of de gevolgen daarvan in de uitvoering van haar verplichtingen volgens de Overeenkomsten ten gevolge van stakingen, lockouts of andere arbeidsgeschillen (al dan niet met inbegrip van het personeelsbestand van de partijen of van derden), natuurramp, embargo, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, opzettelijke schade, naleving van een wet- of regelgeving, bepaling, verordening of richtlijn, ongeval, uitval van fabriek of installaties, brand, overstroming of storm of om het even welke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de partijen of de nasleep van het voorgenoemde. Indien een dergelijke vertraging zich voordoet, dan zal (tenzij de oorzaak daarvan de uitvoering van de relevante Overeenkomst zal verijdelen of onmogelijk of illegaal maken wat logischerwijs zal leiden tot haar nietigverklaring) de termijn voor de partijen om hun verplichtingen na te komen verlengd worden met een termijn (niet gelimiteerd in tijd) die door de partijen redelijkerwijs kan worden gevraagd om deze verplichting na te komen.

7.2. De Partij die deze Clausule 7 inroept zal de andere Partij terstond kennis geven zodra deze bewust wordt van een voorval van Overmacht, inbegrepen in dergelijke kennisgeving de omstandigheden die geleid hebben tot de Overmacht

7.3. Indien een verstek ten gevolge van Overmacht aanhoudt voor meer dan twee maanden, dan zal de andere Partij het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen voor de door de Overmacht getroffen Dienst.

Clausule 8 - Kennisgevingen

8.1. Alle kennisgevingen of andere communicatie betreffende de Overeenkomsten door eender welke partij aan de andere zal schriftelijk gebeuren of via Elektronisch Bericht (hierna een “Kennisgeving”). Een Kennisgeving zal geacht worden ontvangen te zijn als aan de volgende voorwaarden voldaan is: (a) indien persoonlijk bezorgd of aangetekend: op het tijdstip van aflevering; (b) indien verzonden per fax: op het tijdstip van ontvangst indien ontvangen tijdens de Werkuren, of anders één uur na aanvang van de nieuwe Werkdag; (c) indien verzonden via Elektronisch Bericht: op het tijdstip van ontvangst van dit Elektronisch Bericht indien ontvangen tijdens de Werkuren, of anders één uur na aanvang van de nieuwe Werkdag. Een Elektronisch Bericht zal geacht worden een computersysteem bereikt te hebben op het tijdstip van ontvangst zoals geregistreerd in het computersysteem van de ontvangende partij, behoudens tegenbewijs van de zendende partij.

Clausule 9 - Vertrouwelijkheid

9.1. Alle technische informatie en bedrijfsinformatie ontvangen door een partij in de Overeenkomst (hierna genoemd de Ontvangende Partij) van een andere partij in de Overeenkomst (hierna genoemd de Zendende Partij) overeenkomstig of met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomsten zal geheim gehouden worden ten aanzien van derden (“Vertrouwelijke Informatie”).

9.2. De verplichting zoals verder vermeld in deze Clausule zal niet van toepassing zijn op Vertrouwelijke Informatie die: (a) behoort tot het publieke domein zonder schending van de Overeenkomsten; (b) gekend en geregistreerd is bij de Ontvangende Partij voorafgaand aan de openbaarmaking door de Zendende Partij; (c) ontwikkeld werd door de Ontvangende Partij volledig onafhankelijk en voorafgaande aan eender welke bekendmaking door de Zendende Partij; (d) achterhaalbaar is via een commercieel beschikbaar product; of (e) openbaar is gemaakt conform een administratieve of gerechtelijke procedure, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij naar best vermogen het geheime karakter van de Vertrouwelijke Informatie zal bewaren en onmiddellijk na kennis genomen te hebben van of een kennisgeving ontvangen te hebben van dergelijke procedure de Zendende Partij hiervan op de hoogte zal brengen en de mogelijkheid zal geven aan de Zendende Partij elk rechtsmiddel aan te wenden om het geheime karakter van deze Vertrouwelijke Informatie te bewaren

9.3. Persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd in het kader van deze overeenkomst zijn altijd vertrouwelijk. Ze zullen nimmer gebruikt worden voor (commerciële) activiteiten van de verwerker en zullen nooit verstrekt worden aan een derde zonder toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke.

Clausule 10 - Verwerking persoonsgegevens

10.1. Wanneer we tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerken, zullen we de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en ons houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de GDPR en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10.2. De klant is verplicht om de AVG en andere wetgeving rond privacy en verwerking van persoongegevens na te leven, meer specifiek om vast te stellen dat de verwerking rechtmatig en proportioneel is conform de doelstelling.

10.3. We verwerken geen gegevens buiten de Europese Unie, tenzij hierover een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak is gemaakt.

10.4. We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om de toevertrouwde persoonsgegevens te beveiligen, te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden regelmatig aangepast aan de stand der techniek en een afweging tussen de kostprijs voor de klant en de inschatting van het risico. Een beschrijving van deze maatregeling kan de klant terugvinden in de Dienstbeschrijving en SLA.

10.5. We informeren de klant binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

10.6. We verlenen medewerking en binnen een redelijke termijn van 1 maand aan de klant wanneer de Betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoons-gegevens. De kosten hiervoor kunnen doorgerekend aan de klant.

10.7. We informeren de klant binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.

10.8. We informeren de klant over het ontdekken van een mogelijk Datalek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontdekken ervan of de melding door een subverwerker. We zullen de klant vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

10.9. We zullen redelijke inspanning doen om de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek: (a) een gedetailleerde omschrijving van het Datalek; (b) type,soort en hoeveelheid Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek; (c) de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek; (d) de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen; (e) de oorzaak van het Datalek; (f) de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.

10.10. Eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van de klant die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de klant de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.

10.11. Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg.

10.12. De klant of verwerkingsverantwoordelijke staat in voor de melding van het Datalek aan de Toezichthoudende Authoriteit.

10.13. Wanneer de Overeenkomst tussen de ons en klant eindigt, zullen we de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.

Clausule 11 - Machtiging tot Uitbesteding

11.1. We hebben het recht om alle of een deel van de verplichtingen conform de Overeenkomsten uit te besteden. We blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van haar verplichtingen volgens de Overeenkomsten. De Klant gaat vooraf akkoord met dergelijke uitbesteding door de ondertekening van de Overeenkomsten.

Clausule 12 - Betrekkingen

12.1. De Klant erkent dat er geen contract is tussen ons en de klanten van de Klant louter voortvloeiende uit de Overeenkomsten. De Klant zal ons schadeloos stellen en blijvend schadeloos stellen, vrijwaren van en verdedigen tegen ieder verlies, schade of uitgave (honoraria van advocaten inbegrepen) voortvloeiende uit iedere vordering door klanten van de Klant betreffende het onderwerp van de Overeenkomsten.

12.2. De Overeenkomsten creëren geen - noch worden zij geacht een partnership, gezamenlijke onderneming of coalitie te creëren tussen ons en de Klant. De Klant is niet gerechtigd om en zal zich niet het recht toe-eigenen te handelen uit naam van of enige verplichting te creëren voor of op te treden uit naam van ons bedrijf.

Clausule 13 - Overdracht

13.1. Elke Overeenkomst is gebonden aan de Klant en de Klant mag niet toekenen, overdragen, uitbesteden of afstand doen van enige Overeenkomst of enig recht of verplichting aan derden tenzij met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

13.2. We hebben het recht om elke huidige Overeenkomst over te dragen alsook eender welke en alle rechten en verplichtingen voortkomend uit of met betrekking tot om het even welke Overeenkomst, mits kennisgeving aan de Klant, naar een gelieerde maatschappij, dit is een maatschappij waarin wij de meerderheid van de stemrechten heeft en/of de bevoegdheid om de meerderheid van de Raad van het bestuur te benoemen.

Clausule 14 - Termijn en Opzegging

14.1. Onder de bepalingen van deze Clausule zullen alle Overeenkomsten beginnen op de Datum van de in voege treding en van kracht blijven gedurende de Initiële Looptijd van de Overeenkomst na de Datum van de in voege treding. Elk van de Overeenkomsten zal daarna automatisch vernieuwd worden voor een opeenvolgende termijn van 1 (één) jaar tenzij beeïndigd door eender welke partij door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, niet minder dan 1 (één) maand voor de afloop van de op dat moment lopende termijn.

14.2. Elke partij kan door een Kennisgeving eender welke van de Overeenkomsten beëindigen met onmiddellijke ingang in het geval dat: (a) de andere partij insolvabel wordt, of vrijwillige of onvrijwillige procedures worden ingesteld door of tegen die andere partij volgens het insolventierecht van toepassing; of (b) dat de andere partij schade heeft veroorzaakt als gevolg van grove nalatigheid of moedwillig opzet.

14.3. Partijen zullen gerechtigd zijn om enige Overeenkomst of haar verplichting daaruit volgend te beëindigen of op te schorten met onmiddellijke ingang door middel van Kennisgeving aan de andere partij in het geval dat: (a) de andere partij inbreuk pleegt op of er niet in slaagt eender welke van de termijnen van de Overeenkomsten na te leven en dat dergelijke inbreuk of niet-nakoming (i) onmogelijk geremedieerd kan worden; of (ii) indien wel geremedieerd kan worden, niet hersteld wordt binnen de (30) dertig kalenderdagen na Kennisgeving door de andere partij met de vraag om dergelijke inbreuk of niet-nakoming te remediëren.

14.4. Elk recht om de uitvoering van de Overeenkomsten op te schorten doet geen afbreuk aan het recht van de relevante partij om de Overeenkomst op te zeggen. De opzegging van de Overeenkomsten zal geen afbreuk doen aan de tot aan de datum van opzegging verworven rechten van elke partij.

14.5. Het verlopen of de beëindiging van enige Overeenkomst zal geen afbreuk doen aan de bepalingen en voorwaarden van dergelijke Overeenkomst, die wegens hun aard geacht worden dergelijke afloop of beëindiging te overleven, hierbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot, de Clausules 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 16.

Clausule 15 - Diversen

15.1. Indien enige bepaling in de Overeenkomsten waaronder deze Algemene Voorwaarden, vervalt of nietig wordt verklaard om welke reden dan ook, zullen de resterende bepalingen volledig van kracht blijven.

15.2. De niet-uitoefening van of vertraging in de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst door één der Partijen mag nooit beschouwd worden als afstand van dat recht; evenmin zal één enkele of slechts gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst de verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht, hierbij verleend of verleend door enig ander gerelateerd document of wet, verhinderen.

15.3. Geen enkele toevoeging aan, of wijziging van een bepaling van de Overeenkomst zal bindend zijn voor de Partijen tenzij deze geschreven en ondertekend is door een vertegenwoordiger van elke Partij.

Clausule 16 - Statutaire voorwaarden

16.1. De Klant zal op eigen kosten autorisaties, licenties en registraties en/of vergunningen aanvragen, bezitten en onderhouden die noodzakelijk zijn om respectievelijk z’n onderneming te leiden en gebruik te maken van de Diensten.

16.2. De Klant zal de voorwaarden naleven zoals verder vermeld in dergelijke autorisatie, licentie of vergunning en zal ons schadeloos stellen en blijvend schadeloos stellen en vrijwaren van elke vordering door derden voor schade, verliezen of kosten te wijten aan de niet-nakoming door de Klant van de voornoemde verplichtingen.

Clausule 17 - Toepasbare wet en bevoegde rechtbanken

17.1. Deze overeenkomst zal geregeerd worden door de wetten van België. Elk geschil krachtens of gerelateerd aan het onderwerp van het geschil van deze overeenkomst zal de exclusieve bevoegdheid zijn van de rechtbanken van de regio Gent, België.